Adatkezelési tájékoztató

A http://www.szekcio.hu/
oldal kezelője Kiss Zoltán Emil magánszemély (
biztonsag.biztositas2023@gmail.com

),
bármely – a weboldal használata során tudomására jutott – személyes
adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.
A http://www.szekcio.hu/
oldal kezelője  tiszteletben tartja a személyes adatok
védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a
rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely
személyes adatát eljuttatja a http://www.szekcio.hu/ oldal kezelője
Kiss Zoltán Emil magánszemély , ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a http://www.szekcio.hu/ oldal kezelője
Kiss Zoltán Emil magánszemély

– az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A http://www.szekcio.hu/ oldal kezelője
Kiss Zoltán Emil magánszemély

kizárólag a megjelölt célra használja fel a
személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival,
semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden észszerű
erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)