Feltétel

Szerzői jogok

A http://www.szekcio.hu/ honlapon elérhető tartalom a Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com )("kiadó") szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép a http://www.szekcio.hu/ oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója vagy előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A http://www.szekcio.hu/ domainnév, valamint az "szekcio.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, és az alább kifejezetten nevesített esetek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Kiss Zoltán Emil magánszemély (
biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében az egyéni felhasználó a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapon található cikkekre mutató hiperlink más honlapon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

A honlapon található tartalmak nagyon rövid részletei szabadon átvehetőek. Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) e tekintetben nagyon rövid részletnek tekinti a tartalom címének és a tartalomhoz kapcsolódó legfeljebb 10 darab címke (tag) átvételét, felhasználását. Minden ezen felül átvett tartalom (pl. lead, kép, írott tartalom, vagy videó-, hangrészlet stb.) kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével vehető át.

A fentiekben kifejezetten ilyenként nevesített esetek kivételével a honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika felhasználása kizárólag az Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) írásbeli engedélyével vagy a felek közötti szerződés alapján, külön díjazás ellenében lehetséges.

A honlapról értesüléseket átvenni ebben az esetben is csak a honlapra való egyértelmű hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlap bármely tartalmának felhasználása esetén Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com )-t megillető díjazás mértéke itt tekinthető meg. A kiadó a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) díjazásra jogosult.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) követelheti

a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g) a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő Kiss Zoltán Emil magánszemély (biztonsag.biztositas2023@gmail.com ) szerzői joga által védett művének jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a kiadó kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett művének jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)